سامانه پاسخگویی به شکایات و درخواستها

ثبت تخلفات

من همکار شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران هستم و مایل به ثبت یک تخلف در مجموعه شرکت هستم !

بیشتر

شکایت توسط همکار

من همکار شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران هستم و از روال عملیات یا رفاهی شکایت دارم !

بیشتر